Skupinové kurzy

Základy účtovníctva

Kurz je určený pre

záujemcov o kurzy jednoduchého, podvojného, mzdového účtovníctva a personalistiky ktorí sú v tejto oblasti úplný začiatočníci.

Cieľom kurzu je

pripraviť Vás na absolvovanie kurzu jednoduchého, podvojného ,mzdového účtovníctva a personalistiky. Na kurze sa oboznámite s ekonomikou, zákonom o účtovníctve, účtovnými dokladmi a tlačivami.

Rozsah kurzu

3 vyučovacie hodiny

večerný kurz » od 16:00 do 18:00 hod

Cena kurzu

ZADARMO - ponuka platí len po prihlásení na akýkoľvek skupinový kurz

25 eur - bez prihlásenia na kurz

........................... ............................

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Kurz základy účtovníctva môžete absolvovať v mestách:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, SNINA, POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN,LEVOČA, SABINOV, STARÁ ĽUBOVŃA, BREZNO, ČADCA, NÁMESTOVO, KOMÁRNO, LEVICE, ŠAĽA, TOPOĽČANY, POVAŽSKÁ BYSTRICA, DUNAJSKÁ STREDA, GALANTA, PIEŠŤANY, TRNAVA, MALACKY, PEZINOK, SENEC, NOVÉ MESTO, LUČENEC, BRATISLAVA

Jednoduché účtovníctvo

Kurz je určený pre

začiatočníkov, ktorí nemajú s jednoduchým účtovníctvom žiadne skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu . Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl , súkromných podnikateľov, manažérov, zamestnancov malých firiem, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie jednoduchého účtovníctva.

Cieľom kurzu je

naučiť sa samostatne viesť agendu jednoduchého účtovníctva, peňažný denník, spracovávať tlačivá, daňové doklady, daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov fyzických osôb. Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania v jednoduchom účtovníctve. Kurz jednoduchého účtovníctva je zameraný na teoretické a praktické postupy účtovania a ich aplikácia na počítači. Po úspešnom absolvovaní získate osvedčenie, na základe ktorého máte napr. možnosť založiť si vlastnú živnosť a externe viesť účtovníctvo pre firmy.

Po úspešnom absolvovaní získate OSVEDČENIE, CERTIFIKÁT

Obsah kurzu Jednoduché účtovníctvo

 • právna úprava jednoduchého účtovníctva
 • právne normy upravujúce vedenie jednoduchého účtovníctva
 • účtovné knihy v jednoduchom účtovníctve
 • pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov
 • otvorenie a uzavretie účtovných kníh
 • peňažný denník
 • účtovné doklady
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • účtovanie v jednotlivých stĺpcoch v peňažnom denníku
 • súvislý príklad
 • členenie majetku na dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
 • leasing v jednoduchom účtovníctve
 • účtovanie pohonných hmôt v jednoduchom účtovníctve
 • finančný majetok - účtovanie cenín, stravných lístkov, sociálneho fondu
 • súvislý príklad
 • účtovná uzávierka
 • účtovná závierka
 • záverečný príklad vedenia jednoduchého účtovníctva

V cene kurzu sú zahrnuté: študijné materiály, zošit , pero.

Rozsah kurzu

25 vyučovacích hodín

denný kurz » od 8:00 do 15:00 hod
víkendový kurz » od 8:00 do 15:00 hod
večerný kurz » od 16:30 do 19:30 hod

Na kurze jednoduchého účtovníctva sa oboznámite s jedným z týchto účtovných softvérov ALFA, MRP, POHODA, MONEY S3

Ukončenie kurzu

teoretická časť : záverečný test
praktická časť : riešenie príkladov

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.

Cena kurzu

Pôvodná cena 80 eur po zľave 75 EUR

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Kurz jednoduché účtovníctvo môžete absolvovať v mestách:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, SNINA, POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, LEVOČA, SABINOV, STARÁ ĽUBOVŃA, BREZNO, ČADCA, NÁMESTOVO, KOMÁRNO, LEVICE, ŠAĽA, TOPOĽČANY, POVAŽSKÁ BYSTRICA, DUNAJSKÁ STREDA, GALANTA, PIEŠŤANY, TRNAVA, MALACKY, PEZINOK, SENEC, NOVÉ MESTO, LUČENEC, BRATISLAVA

Jednoduché účtovníctvo na počítači

Kurz je určený pre

záujemcov ktorí už majú základy jednoduchého účtovníctva alebo absolvovaný kurz jednoduchého účtovníctva v papierovej forme.

Cieľom kurzu je

naučiť sa používať a účtovať v softvéri jednoduchého účtovníctva - účtovanie v peňažnom denníku, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy, výpočet hospodárskeho výsledku.

Obsah kurzu Jednoduché účtovníctvo na počítači

 • používanie softvéru v jednoduchom účtovníctve
 • účtovanie v peňažnom denníku
 • účtovanie pohľadávok a záväzkov
 • účtovanie DPH
 • účtovná uzávierka
 • účtovná závierka na konci zúčtovacieho obdobia
 • kontrola zaúčtovania
 • záloha účtovníctva
 • prechod do ďalšieho roka

Rozsah kurzu

12 vyučovacích hodín

denný kurz » od 8:00 do 15:00 hod
víkendový kurz » od 8:00 do 15:00 hod

Ukončenie kurzu

Záverečný test

Po úspešnom absolvovaní získate CERTIFIKÁT, OSVEDČENIE

Cena kurzu

80 EUR

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

.............................

Kurz jednoduché účtovníctvo na počítači môžete absolvovať v mestách:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, SNINA, POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, LEVOČA, SABINOV, STARÁ ĽUBOVŃA, BREZNO, ČADCA, NÁMESTOVO, KOMÁRNO, LEVICE, ŠAĽA, TOPOĽČANY, POVAŽSKÁ BYSTRICA, DUNAJSKÁ STREDA, GALANTA, PIEŠŤANY, TRNAVA, MALACKY, PEZINOK, SENEC, NOVÉ MESTO, LUČENEC, BRATISLAVA

Podvojné účtovníctvo

Kurz je určený pre

začiatočníkov, ktorí nemajú s podvojným účtovníctvom žiadne skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu . Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl , podnikateľov, manažérov, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie podvojného účtovníctva.

Cieľom kurzu je

naučiť sa samostatne viesť agendu podvojného účtovníctva, spracovávať daňové doklady ,tlačivá, daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov právnických osôb. Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania podvojného účtovníctva , teoretickej časti, zvládnutie praktických príkladov , výpočet daní, vypĺňanie tlačív ako aj aplikácia podvojného účtovníctva na počítači. a po jeho úspešnom absolvovaní získate osvedčenie, na základe ktorého máte napr. možnosť založiť si vlastnú živnosť a externe viesť účtovníctvo pre firmy.

Po úspešnom absolvovaní získate OSVEDČENIE, CERTIFIKÁT

Obsah kurzu Podvojné účtovníctvo

 • Majetok, Zdroje krytia majetku, Aktíva, Pasíva, Súvaha...
 • Účtovanie v účtovej triede 0 - Dlhodobý majetok
 • Účtovanie v účtovej triede 1 - Zásoby
 • Účtovanie v účtovej triede 2 - Finančné účty
 • Účtovanie v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy
 • Účtovanie v účtovej triede 4 - Kapitálové účty
 • Účtovanie v účtovej triede 5 - Náklady
 • Účtovanie v účtovej triede 6 - Výnosy
 • Účtovná trieda 7 - Závierkové a podsúvahové účty
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

V cene kurzu sú zahrnuté: študijné materiály, zošit , pero.

Rozsah kurzu

90 hodín z toho 34 hodín praktické príklady - prax

denný kurz » od 8:00 do 15:00 hod
víkendový kurz » od 8:00 do 15:00 hod
večerný kurz » od 16:30 do 19:30 hod

Na kurze podvojného účtovníctva sa oboznámite s jedným z týchto účtovných softvérov OMEGA, MRP, POHODA, MONEY S3

Na konkrétnych príkladoch si vyskúšate účtovanie v praxi.

Ukončenie kurzu

teoretická časť : záverečný test
praktická časť : riešenie príkladov z praxe

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.

Cena kurzu

Pôvodna cena 159 EUR po zľave 154 eur

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Kurz podvojné účtovníctvo môžete absolvovať v mestách:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, SNINA, POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, LEVOČA, SABINOV, STARÁ ĽUBOVŃA, BREZNO, ČADCA, NÁMESTOVO, KOMÁRNO, LEVICE, ŠAĽA, TOPOĽČANY, POVAŽSKÁ BYSTRICA, DUNAJSKÁ STREDA, GALANTA, PIEŠŤANY, TRNAVA, MALACKY, PEZINOK, SENEC, NOVÉ MESTO, LUČENEC, BRATISLAVA

Podvojné účtovníctvo na počítači

Kurz je určený pre

záujemcov ktorí už majú základy podvojného účtovníctva alebo absolvovaný kurz podvojného účtovníctva v papierovej forme.

Cieľom kurzu je

naučiť sa používať a účtovať v softvéri podvojného účtovníctva – účtovanie v hlavnej knihe, došlých a odoslaných faktúr, výpočet hospodárskeho výsledku.

Obsah kurzu Podvojné účtovníctvo na počítači

 • používanie softvéru v podvojnom účtovníctve
 • účtovanie v hlavnej knihe
 • účtovanie došlých a odoslaných faktúr
 • účtovanie DPH
 • účtovná uzávierka
 • účtovná závierka na konci zúčtovacieho obdobia
 • kontrola zaúčtovania
 • záloha účtovníctva
 • prechod do ďalšieho roka

Rozsah kurzu

40 vyučovacích hodín

denný kurz » od 8:00 do 15:00 hod
víkendový kurz » od 8:00 do 15:00 hod

Ukončenie kurzu

Záverečný test

Po úspešnom absolvovaní získate CERTIFIKÁT, OSVEDČENIE

Cena kurzu

159 EUR

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Kurz podvojné účtovníctvo na počítači môžete absolvovať v mestách:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, SNINA, POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN,LEVOČA, SABINOV, STARÁ ĽUBOVŃA, BREZNO, ČADCA, NÁMESTOVO, KOMÁRNO, LEVICE, ŠAĽA, TOPOĽČANY, POVAŽSKÁ BYSTRICA, DUNAJSKÁ STREDA, GALANTA, PIEŠŤANY, TRNAVA, MALACKY, PEZINOK, SENEC, NOVÉ MESTO, LUČENEC, BRATISLAVA

Účtovný a daňový špecialista

Kurz je určený pre

začiatočníkov, mierne pokročilých a pre všetkých tých, čo sa chcú naučiť viesť účtovnú, daňovú a mzdovú agendu. Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl , podnikateľov, manažérov, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných a praktických vedomostí.

Cieľom kurzu je

naučiť sa samostatne viesť agendu podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva, mzdového účtovníctva, spracovávať daňové doklady, tlačivá, daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov právnických osôb a fyzických osôb. Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania, teoretickej časti, zvládnutie praktických príkladov , výpočet daní, vypĺňanie tlačív ako aj aplikácia podvojného, jednoduchého a mzdového účtovníctva na počítači.

Obsah kurzu Účtovný a daňový špecialista

 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Mzdy a personalistika
 • Daň z príjmov právnických a fyzických osôb, Daň z pridanej hodnoty
 • Jednoduché účtovníctvo na počítači
 • Podvojné účtovníctvo na počítači
 • Mzdy a personalistika na počítači

Rozsah kurzu

110 hodín

denný kurz » od 8:00 do 15:00 hod
víkendový kurz » od 8:00 do 15:00 (sobota, nedeľa)
večerný kurz » od 16:30 do 20:15 hod

Ukončenie kurzu

teoretická časť : záverečný test
praktická časť : riešenie príkladov, praktické príklady

Po úspešnom absolvovaní získate OSVEDČENIE, CERTIFIKÁT

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.

Cena kurzu

400 EUR

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Kurz účtovný a daňový špecialista môžete absolvovať v mestách :

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, SNINA, POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, LEVOČA, SABINOV, STARÁ ĽUBOVŃA, BREZNO, ČADCA, NÁMESTOVO, KOMÁRNO, LEVICE, ŠAĽA, TOPOĽČANY, POVAŽSKÁ BYSTRICA, DUNAJSKÁ STREDA, GALANTA, PIEŠŤANY, TRNAVA, MALACKY, PEZINOK, SENEC, NOVÉ MESTO, LUČENEC, BRATISLAVA

Podnikateľské minimum

Kurz je určený pre

podnikateľov, SZČO, konateľov, zamestnávateľov, účtovníkov a všetkým, ktorí chcú vedieť ovládať zákonné povinnosti súvisiace s podnikaním.

Cieľ kurzu

absolvovaním kurzu Podnikateľské minimum získate osvedčenie a zároveň hodnotné informácie z podnikateľskej oblasti.

Obsah kurzu Podnikateľské minimum

 • podnikanie - právne formy, druhy živností, založenie živnosti, registrácia
 • zákony súvisiace s podnikaním – zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov, zákon o zdravotnom a sociálnom poistení, zákon o dani z pridanej hodnoty a pod
 • pokladnica, banka – peňažné toky
 • obchodné zmluvy – objednávky - a  zákony s tým súvisiace
 • faktúry - daňový doklad, proformo-faktúry,
 • automobil v podnikaní – hlásenie daňovému úradu,
 • pohonné látky – spôsoby uplatňovania
 • cestovné náhrady , stravné
 • majetok, záväzky
 • vlastné imanie v obchodných spoločnostiach
 • zákonník práce
 • pracovnoprávne vzťahy

Na záver kurzu obdržíte Osvedčenie o absolvovaní kurzu Podnikateľské minimum.

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály, zošit , pero.

Rozsah kurzu

9 vyučovacích hodín.

denný kurz » od 8:00 do 16:00 hod
víkendový kurz » od 8:00 do 16:00 hod
večerný kurz » od 16:00 do 19:30 hod

70 EUR

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Ponuka kurzu podnikateľské minimum platí pre tieto mestá:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, SNINA, POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, BRATISLAVA

Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky

Kurz je určený

pre začiatočníkov a všetkých záujemcov o mzdovú a personálnu problematiku, ako aj pre tých , ktorí už v tejto oblasti majú skúsenosti. Oboznámite sa s teoretickou a praktickou časťou ako aj aplikáciou mzdového účtovníctva a personalistiky na počítači.

Cieľom kurzu

je naučiť Vás spracovávať a vypočítať mzdu, personalistiku, odvody, vypĺňať výkazy a tlačivá súvisiace s poisťovňami a daňovým úradom. Absolvovaním kurzu získate potrebné informácie pre samostatné spracovanie mzdovej a personálnej agendy- aplikácia na počítači . Na kurze sa oboznámite so zákonmi (Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni, Zákonník práce, Zákon o daniach z príjmov) a praktickými príkladmi.

Obsah kurzu

 • založenie a vedenie osobnej zložky zamestnanca
 • druhy pracovného pomeru
 • pracovnoprávne predpisy - zákonník práce
 • sociálne a zdravotné poistenie
 • mzda, zložky mzdy
 • druhy odvodov a povinnosti s tým súvisiace
 • výpočet dane ( preddavková, zrážková)
 • nezdaniteľná časť základu dane, bonus na deti
 • výpočet dovolenky (nárok, priemer )
 • výpočet náhrady mzdy - nemocenské dávky
 • vystavenie mesačných, ročných, výkazov a hlásení
 • výpočet miezd - súvislý príklad z praxe
 • záverečný test
V cene sú zahrnuté : študijné materiály, zošit, pero

Rozsah kurzu

25 vyučovacích hodín

denný kurz » od 8:00 do 15:00 hod
víkendový kurz » od 8:00 do 15:00 hod (sobota, nedeľa)
večerný kurz » od 16:30 do 19:30 hod

Na kurze mzdového účtovníctva a personalistiky sa oboznámite s jedným z týchto mzdových softvérov OLYMP, MRP, POHODA, MONEY S3

Ukončenie kurzu

Kurz je ukončený záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z teoretickej (písomný test) a praktickej časti (riešenie praktického príkladu s vypĺňaním tlačív a výkazov). Úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu

Na záver kurzu obdržíte OSVEDČENIE, CERTIFIKÁT

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.

Cena kurzu

Pôvodná cen 145 EUR CENA PO ZľAVE 140 EUR

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Kurz mzdové účtovníctvo a personalistika môžete absolvovať v mestách:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, SNINA, POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, LEVOČA, SABINOV, STARÁ ĽUBOVŃA, BREZNO, ČADCA, NÁMESTOVO, KOMÁRNO, LEVICE, ŠAĽA, TOPOĽČANY, POVAŽSKÁ BYSTRICA, DUNAJSKÁ STREDA, GALANTA, PIEŠŤANY, TRNAVA, MALACKY, PEZINOK, SENEC, NOVÉ MESTO, LUČENEC, BRATISLAVA

Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky na počítači

Kurz je určený

záujemcov ktorí už majú základy miezd a personalistiky alebo absolvovaný kurz mzdy a personalistika v papierovej forme

Cieľom kurzu

naučiť sa používať a účtovať v softvéri mzdy a personalistika – výpočet mzdy, personalistika.

Obsah kurzu

 • používanie softvéru mzdy a personalistika
 • personalistika
 • výpočet miezd
 • výkazy
 • kontrola údajov
 • mesačná uzávierka
 • záloha

Rozsah kurzu

24 vyučovacích hodín

denný kurz » od 8:00 do 15:00 hod
víkendový kurz » od 8:00 do 15:00 hod (sobota, nedeľa)

Ukončenie kurzu

Záverečný test

Po úspešnom absolvovaní získate CERTIFIKÁT, OSVEDČENIE

Cena kurzu

145 EUR

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Kurz mzdové účtovníctvo a personalistika na počítači môžete absolvovať v mestách:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, SNINA, POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, LEVOČA, SABINOV, STARÁ ĽUBOVŃA, BREZNO, ČADCA, NÁMESTOVO, KOMÁRNO, LEVICE, ŠAĽA, TOPOĽČANY, POVAŽSKÁ BYSTRICA, DUNAJSKÁ STREDA, GALANTA, PIEŠŤANY, TRNAVA, MALACKY, PEZINOK, SENEC, NOVÉ MESTO, LUČENEC, BRATISLAVA

Daňový špecialista

Kurz je určený

záujemcom, ktorí chcú získať odborné vedomosti v oblasti daní a daňového systému SR. Účastníci kurzu sa oboznámia s daňovým systémom SR budú vedieť uplatňovať daňovú legislatívu v praxi – vypočítať daň , vypracovať daňové priznania a pod.

Cieľ kurzu

oboznámiť sa s problematiku daní a daňovou sústavou na Slovensku. Osvojiť si základné pojmy a vedomosti z oblastí priamych daní a nepriamych daní.

Obsah kurzu Daňový špecialista

 • Daňová sústava
 • Základné pojmy
 • Priame dane
 • - daň z príjmov fyzických osôb
 • - daň z príjmov právnických osôb
 • Nepriame dane
 • - daň z pridanej hodnoty
 • Daňový poriadok
 • Praktické príklady z praxe

Rozsah kurzu

16 vyučovacích hodín

denný kurz » od 8:00 do 15:00 hodd
víkendový kurz » od 8:00 do 15:00 hod
večerný kurz » od 16:30 do 19:30 hod

Ukončenie kurzu

teoretická časť : záverečný test
praktická časť : riešenie praktických príkladov

Po úspešnom absolvovaní získate OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.

Cena kurzu

100 EUR

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Ponuka platí pre tieto mestá:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, SNINA, POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, BRATISLAVA

Individuálne kurzy účtovníctva

Základy účtovníctva

Kurz je určený pre

záujemcov o kurzy jednoduchého, podvojného, mzdového účtovníctva a personalistiky ktorí sú v tejto oblasti úplný začiatočníci.

Cieľom kurzu je

pripraviť Vás na kurz jednoduchého, podvojného ,mzdového účtovníctva a personalistiky. Na kurze sa oboznámite s ekonomikou, zákonom o účtovníctve, účtovnými dokladmi a tlačivami.

Rozsah kurzu

dohodou

Cena kurzu

dohodou

Kurz môžte absolvovať v pohodlí Vášho domova alebo našej kancelárie

Individuálne kurzy základy účtovníctva sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)

Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Ponuka platí pre tieto mestá:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, STROPKOV, SNINA, SOBRANCE, VEĽKÉ KAPUŠANY, MOLDAVA NAD BODVOU, ROŽŇAVA,

Postupne bude ponuka rozšírená o tieto mestá :

POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, BRATISLAVA, RIMAVSKÁ SOBOTA, KEŽMAROK,

Jednoduché účtovníctvo + Jednoduché účtovníctvo na počítači

Kurz je určený pre

začiatočníkov, ktorí nemajú s účtovníctvom žiadne skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu . Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl , súkromných podnikateľov, manažérov, zamestnancov malých firiem, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie jednoduchého účtovníctva.

Cieľom kurzu je

naučiť sa samostatne viesť agendu jednoduchého účtovníctva, peňažný denník, spracovávať tlačivá, daňové doklady, daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov fyzických osôb. Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania v jednoduchom účtovníctve. Kurz jednoduchého účtovníctva je zameraný na teoretické a praktické postupy účtovania.

Po úspešnom absolvovaní získate OSVEDČENIE, CERTIFIKÁT

Obsah kurzu Jednoduché účtovníctvo

 • deň uskutočnenia účtovného prípadu
 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov
 • dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok, odpisové skupiny a odpisovanie majetku,
 • finančný majetok
 • špeciálne účtovné prípady- leasing, dotácie, DPH,
 • účtovná uzávierka
 • účtovná závierka
 • záverečný test - jednoduché účtovníctvo
 • Jednoduché účtovníctvo na počítači

 • používanie softvéru v jednoduchom účtovníctve
 • účtovanie v peňažnom denníku
 • účtovanie pohľadávok a záväzkov
 • účtovanie DPH
 • účtovná uzávierka
 • účtovná závierka na konci zúčtovacieho obdobia
 • kontrola zaúčtovania
 • záloha účtovníctva
 • prechod do ďalšieho roka


Rozsah kurzu

dohodou

Ukončenie kurzu

teoretická časť : záverečný test
praktická časť : riešenie príkladov

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.

Cena kurzu od 99 eur

Váš individuálny kurz vám pripravíme na mieru presne podľa vašich požiadaviek.

Kurz môžte absolvovať v pohodlí Vášho domova alebo našej kancelárie

Individuálne kurzy jednoduchého účtovníctva sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)

Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Ponuka platí pre tieto mestá:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, STROPKOV, SNINA, SOBRANCE, VEĽKÉ KAPUŠANY, MOLDAVA NAD BODVOU, ROŽŇAVA,

Postupne bude ponuka rozšírená o tieto mestá :

POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, BRATISLAVA, RIMAVSKÁ SOBOTA, KEŽMAROK,

Jednoduché účtovníctvo na počítači

Kurz je určený pre

záujemcov ktorí už majú základy jednoduchého účtovníctva alebo absolvovaný kurz jednoduchého účtovníctva v papierovej forme.

Cieľom kurzu je

zaučiť sa používať a účtovať v softvéri jednoduchého účtovníctva - účtovanie v peňažnom denníku, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy, výpočet hospodárskeho výsledku.

Obsah kurzu Jednoduché účtovníctvo

 • používanie softvéru v jednoduchom účtovníctve
 • účtovanie v peňažnom denníku
 • účtovanie pohľadávok a záväzkov
 • účtovanie DPH
 • účtovná uzávierka
 • účtovná závierka na konci zúčtovacieho obdobia
 • kontrola zaúčtovania
 • záloha účtovníctva
 • prechod do ďalšieho roka


Rozsah kurzu - dohodou

Ukončenie kurzu

Záverečný test

Po úspešnom absolvovaní získate CERTIFIKÁT, OSVEDČENIE

Cena kurzu od 99 eur

Váš individuálny kurz vám pripravíme na mieru presne podľa vašich požiadaviek.

Kurz môžte absolvovať v pohodlí Vášho domova alebo našej kancelárie

Individuálne kurzy jednoduchého účtovníctva sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)

Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Ponuka platí pre tieto mestá:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, STROPKOV, SNINA, SOBRANCE, VEĽKÉ KAPUŠANY, MOLDAVA NAD BODVOU, ROŽŇAVA,

Postupne bude ponuka rozšírená o tieto mestá :

POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, BRATISLAVA, RIMAVSKÁ SOBOTA, KEŽMAROK,

Podvojné účtovníctvo + Podvojné účtovníctvo na počítači

Kurz je určený pre

začiatočníkov, ktorí nemajú s podvojným účtovníctvom žiadne skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu . Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl , podnikateľov, manažérov, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie podvojného účtovníctva.

Cieľom kurzu je

naučiť sa samostatne viesť agendu podvojného účtovníctva, spracovávať daňové doklady ,tlačivá, daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov právnických osôb. Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania podvojného účtovníctva , teoretickej časti, zvládnutie praktických príkladov , výpočet daní, vypĺňanie tlačív.

Po úspešnom absolvovaní získate OSVEDČENIE, CERTIFIKÁT

Obsah

 • Majetok, Zdroje krytia majetku,Aktíva, Pasíva, Súvaha.......
 • Účtovanie v účtovej triede 0 - Dlhodobý majetok
 • Účtovanie v účtovej triede 1 - Zásoby
 • Účtovanie v účtovej triede 2 - Finančné účty
 • Účtovanie v účtovej triede 3 - Zúčtovacie vzťahy
 • Účtovanie v účtovej triede 4 - Kapitálové účty
 • Účtovanie v účtovej triede 5 - Náklady
 • Účtovanie v účtovej triede 6 - Výnosy
 • Účtovná trieda 7 – Závierkové a podsúvahové účty
 • Záverečný test - Podvojné účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo na počítači

 • používanie softvéru v podvojnom účtovníctve
 • účtovanie v účtovnom denníku, hlavnej knihe
 • účtovanie došlých a odoslaných faktúr
 • účtovanie príjmových a výdavkových dokladov
 • účtovanie miezd
 • účtovanie DPH
 • účtovná uzávierka
 • účtovná závierka na konci zúčtovacieho obdobia
 • kontrola zaúčtovania
 • záloha účtovníctva
 • prechod do ďalšieho roka

Rozsah kurzu

Kurz môžte absolvovať v pohodlí Vášho domova alebo našej kancelárie

Ukončenie kurzu

teoretická časť : záverečný test
praktická časť : riešenie príkladov

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.

Cena kurzu od 179 eur

Váš individuálny kurz vám pripravíme na mieru presne podľa vašich požiadaviek.

Individuálne kurzy podvojného účtovníctva sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)

Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Ponuka platí pre tieto mestá:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, STROPKOV, SNINA, SOBRANCE, VEĽKÉ KAPUŠANY, MOLDAVA NAD BODVOU, ROŽŇAVA,

Postupne bude ponuka rozšírená o tieto mestá :

POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, BRATISLAVA, RIMAVSKÁ SOBOTA, KEŽMAROK,

Podvojné účtovníctvo na počítači

Kurz je určený pre

záujemcov ktorí už majú základy podvojného účtovníctva alebo absolvovaný kurz podvojného účtovníctva v papierovej forme.

Cieľom kurzu je

naučiť sa používať a účtovať v softvéri podvojného účtovníctva – účtovanie v hlavnej knihe, došlých a odoslaných faktúr, výpočet hospodárskeho výsledku.

Obsah

 • používanie softvéru v podvojnom účtovníctve
 • účtovanie v účtovnom denníku, hlavnej knihe
 • účtovanie došlých a odoslaných faktúr
 • účtovanie príjmových a výdavkových dokladov
 • účtovanie miezd
 • účtovanie DPH
 • účtovná uzávierka
 • účtovná závierka na konci zúčtovacieho obdobia
 • kontrola zaúčtovania
 • záloha účtovníctva
 • prechod do ďalšieho roka

Rozsah kurzu - dohodou

Ukončenie kurzu

Záverečný test

Po úspešnom absolvovaní získate OSVEDČENIE, CERTIFIKÁT

Cena kurzu od 179 eur

Váš individuálny kurz vám pripravíme na mieru presne podľa vašich požiadaviek.

Kurz môžte absolvovať v pohodlí Vášho domova alebo našej kancelárie

Individuálne kurzy podvojného účtovníctva sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)

Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Ponuka platí pre tieto mestá:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, STROPKOV, SNINA, SOBRANCE, VEĽKÉ KAPUŠANY, MOLDAVA NAD BODVOU, ROŽŇAVA,

Účtovný a daňový špecialista

Kurz je určený pre

začiatočníkov, mierne pokročilých a pre všetkých tých, čo sa chcú naučiť viesť účtovnú, daňovú a mzdovú agendu. Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl , podnikateľov, manažérov, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných a praktických vedomostí.

Cieľom kurzu je

naučiť sa samostatne viesť agendu podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva, mzdového účtovníctva, spracovávať daňové doklady, tlačivá, daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov právnických osôb a fyzických osôb. Oboznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania, teoretickej časti, zvládnutie praktických príkladov , výpočet daní, vypĺňanie tlačív ako aj aplikácia podvojného, jednoduchého a mzdového účtovníctva na počítači.

Po úspešnom absolvovaní získate OSVEDČENIE, CERTIFIKÁT

Obsah kurzu Účtovný a daňový špecialista

 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Mzdy a personalistika
 • Daň z príjmov právnických a fyzických osôb, Daň z pridanej hodnoty
 • Jednoduché účtovníctvo účtovanie do počítača účtovný softvér
 • Podvojné účtovníctvo účtovanie do počítača účtovný softvér
 • Mzdy a personalistika účtovanie do počítača mzdový softvér

Ukončenie kurzu

teoretická časť : záverečný test
praktická časť : riešenie príkladov, praktické príklady účtovný a mzdový softvér

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.

Cena kurzu od 450 eur

Váš individuálny kurz vám pripravíme na mieru presne podľa vašich požiadaviek.

Kurz môžte absolvovať v pohodlí Vášho domova alebo našej kancelárie

Individuálne kurzy jednoduchého účtovníctva sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)

Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Ponuka platí pre tieto mestá:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, STROPKOV, SNINA, SOBRANCE, VEĽKÉ KAPUŠANY, MOLDAVA NAD BODVOU, ROŽŇAVA,

Podnikateľské minimum

Kurz je určený pre

podnikateľov, SZČO, konateľov, zamestnávateľov, účtovníkov a všetkým, ktorí chcú vedieť ovládať zákonné povinnosti súvisiace s podnikaním.

Cieľ kurzu

absolvovaním kurzu Podnikateľské minimum získate osvedčenie a zároveň hodnotné informácie z podnikateľskej oblasti.

Z obsahu školenia Podnikateľské minimum

 • podnikanie - právne formy, druhy živností, založenie živnosti, registrácie
 • zákony súvisiace s podnikaním – zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov, zákon o zdravotnom a sociálnom poistení, zákon o dani z pridanej hodnoty a pod
 • pokladnica, banka – peňažné toky
 • obchodné zmluvy – objednávky - a  zákony s tým súvisiace
 • faktúry - daňový doklad, proformo-faktúry,
 • automobil v podnikaní – hlásenie daňovému úradu,
 • pohonné látky – spôsoby uplatňovania
 • cestovné náhrady , stravné
 • majetok, záväzky
 • vlastné imanie v obchodných spoločnostiach
 • zákonník práce
 • pracovnoprávne vzťahy
V závere kurzu obdržíte Osvedčenie o absolvovaní Podnikateľského minima.

Rozsah školenia

dohodou

Cena kurzu

Cena dohodou - Váš individuálny kurz vám ušijeme na mieru presne podľa vašich požiadaviek.

Individuálne kurzy podnikateľského minima sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)

Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Ponuka platí pre tieto mestá:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, STROPKOV, SNINA, SOBRANCE, VEĽKÉ KAPUŠANY, MOLDAVA NAD BODVOU, ROŽŇAVA,

Postupne bude ponuka rozšírená o tieto mestá :

POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, BRATISLAVA, RIMAVSKÁ SOBOTA, KEŽMAROK,

Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky + Kurz mzdového účtovníctva na počítači

Kurz je určený

pre začiatočníkov a všetkých záujemcov o mzdovú a personálnu problematiku, ako aj pre tých , ktorí už v tejto oblasti majú skúsenosti. Oboznámite sa s teoretickou a praktickou časťou ako aj aplikáciou mzdového účtovníctva a personalistiky na počítači.

Cieľom kurzu

je naučiť Vás spracovávať a vypočítať mzdu, personalistiku, odvody, vypĺňať výkazy a tlačivá súvisiace s poisťovňami a daňovým úradom. Absolvovaním kurzu získate potrebné informácie pre samostatné spracovanie mzdovej a personálnej agendy . Na kurze sa oboznámite so zákonmi (Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni, Zákonník práce) a praktickými príkladmi.

Po úspešnom absolvovaní získate OSVEDČENIE, CERTIFIKÁT

Obsah kurzu Mzdové účtovníctvo a personalistika

 • povinnosti mzdovej účtovníčky
 • vznik zamestnávateľa, zamestnanca
 • vstupné údaje o zamestnancovi
 • registračná povinnosť - sociálna poisťovňa.....
 • pracovná zmluva - náležitosti
 • druhy pracovného pomeru
 • pracovnoprávne predpisy ( najdôležitejšie zo zákonníka práce )
 • mzda, výpočet mzdy
 • sociálne a zdravotné poistenie - odvody
 • nezdaniteľná časť základu dane, bonus na deti
 • výpočet dovolenky - nárok, priemer
 • výpočet náhrady mzdy - nemocenské dávky
 • vystavenie mesačných, ročných, výkazov a hlásení
 • výpočet miezd - súvislý príklad z praxe
 • záverečný test v prípade záujmu
 • Mzdy a personalistika na počítači

 • používanie softvéru mzdy a personalistika
 • personalistika
 • výpočet miezd
 • výkazy
 • kontrola údajov
 • mesačná uzávierka
 • záloha

Rozsah kurzu

dohodou

Individuálny kurz mzdy a personalistika

Ukončenie kurzu

Kurz je ukončený záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z teoretickej (písomný test) a praktickej časti (riešenie praktického príkladu s vypĺňaním tlačív a výkazov). Úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu
Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.

Cena kurzu od 155 eur

Váš individuálny kurz vám pripravíme na mieru presne podľa vašich požiadaviek.

Kurz môžte absolvovať v pohodlí Vášho domova alebo našej kancelárie

Individuálne kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)

Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Ponuka platí pre tieto mestá:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, STROPKOV, SNINA, SOBRANCE, VEĽKÉ KAPUŠANY, MOLDAVA NAD BODVOU, ROŽŇAVA,

Postupne bude ponuka rozšírená o tieto mestá :

POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, BRATISLAVA, RIMAVSKÁ SOBOTA, KEŽMAROK,

Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky na počítači

Kurz je určený

záujemcov ktorí už majú základy miezd a personalistiky alebo absolvovaný kurz mzdy a personalistika v papierovej forme.

Cieľom kurzu

naučiť sa používať a účtovať v softvéri mzdy a personalistika – výpočet mzdy, personalistika.

Obsah kurzu Mzdové účtovníctvo a personalistika

 • používanie softvéru mzdy a personalistika
 • personalistika
 • výpočet miezd
 • výkazy
 • kontrola údajov
 • mesačná uzávierka
 • záloha

Rozsah kurzu - dohodou

Ukončenie kurzu

Záverečný test

Po úspešnom absolvovaní získate CERTIFIKÁT, OSVEDČENIE

Cena kurzu od 155 eur

Váš individuálny kurz vám pripravíme na mieru presne podľa vašich požiadaviek.

Kurz môžte absolvovať v pohodlí Vášho domova alebo našej kancelárie

Individuálne kurzy mzdového účtovníctva a personalistiky sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, obsah, lektor, forma atď.)

Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Ponuka platí pre tieto mestá:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, STROPKOV, SNINA, SOBRANCE, VEĽKÉ KAPUŠANY, MOLDAVA NAD BODVOU, ROŽŇAVA,

Daňový špecialista

Kurz je určený

záujemcom, ktorí chcú získať odborné vedomosti v oblasti daní a daňového systému SR. Účastníci kurzu sa oboznámia s daňovým systémom SR budú vedieť uplatňovať daňovú legislatívu v praxi – vypočítať daň , vypracovať daňové priznania a pod.

Cieľ kurzu

oboznámiť sa s problematiku daní a daňovou sústavou na Slovensku. Osvojiť si základné pojmy a vedomosti z oblastí priamych daní a nepriamych daní.

Po úspešnom absolvovaní získate OSVEDČENIE

Obsah kurzu Daňový špecialista

 • Daňová sústava
 • Základné pojmy
 • Priame dane
 • - daň z príjmov fyzických osôb
 • - daň z príjmov právnických osôb
 • Nepriame dane
 • - daň z pridanej hodnoty
 • Daňový poriadok
 • Praktické príklady z praxe

Rozsah kurzu

dohodou

Ukončenie kurzu

teoretická časť : záverečný test
praktická časť : riešenie praktických príkladov

Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.

Individuálne kurzy daňového minima sú plne prispôsobené Vašim požiadavkám (časový rozvrh, lektor, obsah , forma atď.)

Veľkou výhodou je individuálny prístup vo vyučovaní a napredovanie podľa Vašich schopností, čím je zaručená maximálna efektivita vyučovacieho procesu.

Cena dohodou - Váš individuálny kurz vám ušijeme na mieru presne podľa vašich požiadaviek.

.

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV - NÁJDETE NA STRÁNKE

Web:www.maryjen.sk

Ponuka platí pre tieto mestá:

KOŠICE, MICHALOVCE, PREŠOV, HUMENNÉ, VRANOV NAD TOPĽOU, TREBIŠOV, BARDEJOV, SVIDNÍK, STROPKOV, SNINA, SOBRANCE, VEĽKÉ KAPUŠANY, MOLDAVA NAD BODVOU, ROŽŇAVA,

Postupne bude ponuka rozšírená o tieto mestá :

POPRAD, RUŽOMBEROK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, LUČENEC, PRIEVIDZA, ŽILINA, NITRA, TRENČÍN, BRATISLAVA, RIMAVSKÁ SOBOTA, KEŽMAROK,

Semináre - Školenia

Cieľom seminára je oboznámenie s aktuálnymi zákonmi a pripravovanými novelami.

Cena

od 35 ,- Eur

Poplatok je splatný najneskôr 3 dni pred konaním seminára.
V účastníckom poplatku sú zahrnuté: študijné materiály, náklady na organizačné zabezpečenie seminára, občerstvenie.
K prezentácii seminára je potrebné doniesť doklad o zaplatení
Pri zrušení prihlášky alebo vašej neúčasti poplatok nevraciame ( možnosť náhradníka).
V prípade malej účasti sa seminár odvolá a účastnícky poplatok vráti alebo oznámi nový termín seminára.
V prípade nepredvídaných okolností, vyhradzujeme si právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.